Biologisk rensing av avløpsvann

Vi produserer store mengder avløpsvann hver dag. Alt vann som kommer inn i boligen skal jo ut igjen. Og det tar med seg masse annet som vi vil bli kvitt. Vannet fra toalettet kaller vi gjerne svartvann. Det inneholder urea og fæces. Dette vannet inneholder mye tørrstoff, mange næringsstoffer og har en stor bakterieflora. Også gråvann, som kommer fra dusjing, vasking og fra kjøkkenet, inneholder litt tørrstoff og plantenæringstoffer, men har en betydelig lavere bakterieflora.
Hvordan kan en så rense dette. Vi har tradisjon for å blande alt sammen. Det kan imidlertid være fordeler ved å holde de separert for så å ha en enklere renseprosess for gråvannet.
Det første trinn i renseprosessen er mekanisk. De faste stoffene må bort. Bunnfelling og/eller filtrering tar seg av dette. Eventuelt kan en her tilsette kjemikalier for at forurensningene skal slå seg sammen – flokkulere – slik at de lettere lar seg bunnfelle eller filtrere. Men da må en forholde seg til disse kjemikaliene i den videre prosessen, og en må kontroll på restkjemikalier hvis vannet skal brukes til drikkevann. Etter at det meste av tørrstoffer er fjernet, så må nitrogen og fosfor fjernes. Begge er næringsstoffer som planter trenger. Vannet kan derfor brukes direkte til å gjødsle planter med. Likeens kan tørrstoffet brukes til plantegjødsel, eventuelt etter en modningsprosess. Det vannet som ikke brukes til gjødsling av planter sildres over biokropper. Biokropper er plastlegemer som har en stor overflate som dekkes av en biofilm, et bakteriebelegg som lever av næringsstoffene i vannet. Når belegget når en viss tykkelse fjernes det. Dette kan gjøres automatisk ved at et visst antall legemer tas ut hver dag og spyles rene. Den biofilmen som spyles av er også utmerket til å dyrke planter i. Den kan også være “mat” for mikroorganismer som produserer bioetanol eller biodiesel.
Til slutt filtreres vannet og desinfiseres. Det kan skje ved tilsetting av klor eller hydrogenperoksyd eller det kan bestråles med UV-lys som tar knekken på de mikroorganismene som måtte være igjen. Så er det bare å drikke vannet med god samvittighet. Dette er naturens egen måte å rense vann på – nåja, en av naturens egen metoder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.